مسخره کردن یکی از رفتارهایی است که ممکن است در میان بچه‌ها، به ویژه در مدرسه اتفاق بیفتد. در این ...

شما هم ممکن است دیده باشید که کودکتان انگشتش را توی بینی خود می‌کند. اما دلیلش چیست و برای رفع ...

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید نه بدرفتاری شان را :  درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید ...