همدلی با کودک

این کار می تواند سخت باشد چون نشان دادن همدلی و همراهی نسبت به خواسته های یک آدم کوچولو و سرکوب منطق های بزرگسالانه کار بسیار دشواری است!

اما سعی کنید رفتار کودک خود را درک کنید تا بهتر بفهمید چرا به حرفتان گوش نمی دهد یا واکنشی که شما می خواهید را نشان نمی دهد. ضمناً وقتی بعدا با چنین شرایطی رو به رو شوید احتمال اینکه داد و بیداد کنید بسیار کمتر خواهد بود.

ما اغلب اهمیت آگاهی نسبت به احساسات کودک را نادیده می گیریم در حالی که در واقعیت هرگز با دوست یا همکار مان اینگونه رفتار نمی کنیم!

برای کودکتان توضیح دهید چرا از او می خواهید کاری را انجام دهد یا چرا نباید کاری را انجام دهد. توقعات خود را شفاف بگویید و بگذارید بداند چه زمانی باید کاری را انجام دهد و فقط یک بار دیگر یادآوری کنید.

یادتان باشد که بچه ها به والدین بدون نقص نیازی ندارند بلکه فقط پدر و مادری می خواهند که به اندازه کافی خوب باشند. بیشتر پدر و مادرها داد می زنند و نباید از این بابت خودشان را سرزنش کنند. همین که میان بحث هایی که دارید به کودکتان نشان بدهید در صورت عصبانیت چطور خشم خود را کنترل کند و آرام شود بسیار خوب است.  

گاهی حتی متوجه نمی شویم که داریم داد میزنیم! صدایمان بالا و بالاتر می رود و ديگر نمی توانیم متوقفش کنیم. با خودتان قرار بگذارید که داد نزنید، هر وقت دیدید صدایتان در حال بلند شدن است، حرف زدن را متوقف کنید و به خودتان زمان بدهید تا در مورد واکنشتان فکر کنید و آرام تر جواب بدهید. شما با این کار برنامه ی مغز خود را تغییر می دهید و به کودکتان نیز نشان می دهید که هیجانات خود را کنترل کنید. با این روش به کودک خود یاد می دهید که او نیز همین کار را بکند.