عادت دادن بچه ها به رفتار خوب

  • رفتار درست بچه ها را تقویت کنید نه بدرفتاری شان را :

 درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید نه نالیدن    ها و فریاد زدن هایشان را یا سربه سر گذاشتن ها و کج خلقی ها و قهر کردن هایشان را.

سعی کنید بحث و گفتگو های آرام را چند برابر کنید، نه مجادله کردن و پافشاری و جنگیدن هایی گاه و بیگاه را.

  • بیاموزید که قبل از صحبت فکر کنند :

همیشه در حین حرف زدن با فرزندتان از آن ها بپرسید، منظور تو دقیقا چیست؟ چقدر راجع به این حرف فکر کرده ای؟ از او بخواهید که همیشه حرف هایش را بسنجد بعد بزند، اگر به این روش عمل کرد، برای ثابت قدم بودنش به او پاداش دهید.

  • از فرزندتان توقع رفتار خوب داشته باشید :

بچه ها باید بدانند که شما چه توقعی از آنها دارید و آنها چه توقعی می توانند از شما داشته باشند. وقتی بچه ها بتوانند پیش بینی کنند که عکس العمل شما در برابر رفتارشان چگونه خواهد بود، می توانند رفتارهای انتخابی خود را بهتر کنند. مطمئن باشید که می توانید به آنها اعتماد کنید.

  • بچه ها به حرف های شما اعتماد دارند :

بچه هایتان را به شیوه ای تربیت کنید که در هر موقعیتی به مقتضای آن موقعیت رفتار کنند. به آنها بیاموزید که تلاش کردن اساسی ترین چیز است. آنها را در موقعیت های خوب تشویق کنید. وقتی شما فرزندتان را تشویق می کنید، آنها ایمان و اعتماد شما را به خودشان می بینند و در نتیجه به خودشان و توانایی هایشان ایمان می آورند.

  • وقتی الگوی بدرفتاری را تشخیص دادید، شیوه رفتارتان را تغییر دهید :

به فرزندتان قوانین رفتاری حاکم بر خانواده تان را بگویید. دقت کنید که این قوانین باید مشخص، ثابت و عقلانی باشد. از جدول های رفتاری و تعهدات استفاده کنید، موفقیت ها و رفتارهای خوبشان را پررنگ کنید، از آنها حمایت کنید و تشویق هایتان را هم در این جدول بگنجانید.

  • فراموش نکنید وقتی از دستشان عصبانی هستید به هیچ عنوان تنبیه نکنید.
  • از کودکی به آنها درس زندگی بدهید :

وقتی فرزندتان هنوز کوچک است، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری را به آنها یاد بدهید: این دروس آنها را برای دنیای واقعی آماده خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که بچه ها به محدودیت ها، ساختار و قوانینی پایدار و یکنواخت احتیاج دارند.

  • به آنها عشق بورزید :

علی رغم رفتارهای خوب یا بد فرزندتان به آنها عشق بورزید و روی نکات مثبت اخلاقی و رفتاری شان تمرکز و توجه کنید.

  • بگویید که کار خوب بدون پاداش نخواهد ماند:

برای اینکه نسبت به انجام کارهای درست احساس خوبی داشته باشند، به آن ها بیاموزید که خودشان در پی بدست آوردن پاداش کار درست خود باشند.

  • محیط و فضای خانوادگی سالم و دلپذیری را ایجاد کنید :

استعدادها و توانایی هایشان را تایید کنید و ضعف هایشان را بپذیرید و در رفع این ضعف ها به آنها کمک کنید. قبول کنید که هیچ کس بدون عیب نیست و به آنها فرصت جبران بدهید.

سختگیری والدین آفت سلامت فرزندانشان است. با سختگیری بچه ها از کار میافتند.