خشم کودک

ناراحتی کودکان ، خشم کودکان

آموزش روش هایی برای تخلیه خشم به کودک :

 • پاهایت را محکم روی زمین بکوب و فریاد بزن. (این کار را در زیرزمین یا پارکینگ خانه انجام بده تا صدایت دیگران را اذیت نکند).
 • از احساسی که داری یا کاری که دوست داری انجام بدهی تا عصبانیتت رفع شود، یک نقاشی بکش، سپس نقاشی را پاره پاره کن.
 • احساست را به زبان بیاور و صدایت را ضبط کن، سپس آن را پاک کن.
 • فکر کن احساسی که داری شبیه چه صدایی است؟ با دهانت آن صدا را ایجاد کن.
 • به بالش، کیسه بوکس یا کوسن های مبل مشت بزن. (حتی اجازه داری موقع این کار تصور کنی به کسی که از دستش عصبانی هستی، مشت میزنی).
 • چند نفس عمیق بکش.
 • یک دل سیر گریه کن و عصبانی باش.
 • احساست را برای یکی از عروسک هایت یا بالشتت شرح بده. (فکر کن آن عروسک یا بالشت همان کسی است که از دستش عصبانی هستی یا دوستی است که می توانی تمام حرف هایت را برایش بگویی، او هم رازت را برای همیشه در دلش نگه می دارد).
 • موقع عصبانيت پیاده روی کن، بدو.
 • از احساسی که داری با من یا پدرت یا دوستت حرف بزن.
 • یک دوش آب گرم بگیر تا احساسات بد و آزار دهنده را بشوید و با خود ببرد.
 • چند شوت محکم به توپ فوتبال بزن.
 • وسیله ای را تمیز کن (شست و شو و سابیدن راه فوق العاده ای برای بیرون ریختن خشم هستند).
 • برای کسی که از دستش عصبانی هستی نامه بنویس و سپس آن را پاره کن و دور بریز.

هدف از این نکات کمک به بیرون ریزی خشم از جسم و روح فرزندتان است به شکلی که صدمه ایی به خودش یا دیگران نزند و عصبانیتش را درک کند و با آن کنار بیاید.

پیشنهادات عنوان شده روی همه بچه ها تاثیر یکسانی ندارند، اگر ایده ی خاصی در مورد فرزندتان کارآیی نداشت یا عصبانیتش را تشدید کرد آن را رها کرده و سراغ گزینه ی دیگری بروید.